Summary

Bu Aydınlatma Metninin amacı, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (" **Kanun**") kapsamında, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. çalışanlarını kişisel verilerinin korunması hakkında aydınlatmak ve Kanunun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmektir.

Full policy

Bu Aydınlatma Metninin amacı, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (" Kanun") kapsamında, DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. çalışanlarını kişisel verilerinin korunması hakkında aydınlatmak ve Kanunun 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmektir.

Bu talimat, tüm DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş. çalışanlarını kapsamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://bridge.dfds.com/adresinde yer alan DFDS Denizcilik ve Taşımacılık Anonim ŞirketiÇalışan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan (" Politika") ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

a) Kimlik bilgileri: Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, nüfus cüzdanı, TCKN/VKN.

b) İletişim bilgileri: Ev adresi, e-posta adresi, ev ve cep telefon numarası.

c) Özlük dosyası evrakları: İş sözleşmesi, fotoğraf, özgeçmiş, iş başvuru formu, askerlik durumunu gösterir belge, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, eğitim belgeleri, öğrenim belgesi fotokopisi, adli sicil belgesi, e-devlet hizmet dökümü, ikametgâh belgesi

d) Irk ve Etnik Köken Bilgisi (Vatandaşlık),

e) Sendika Üyelik Bilgisi,

f) Aile durumuna ilişkin bilgiler: Asgari geçim indirimi taahhüdü/formu

g) Biyometrik Veri: Yüz Tarama,

h) Sağlık bilgileri (Sağlık raporu, muayene kayıtları),

i) Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli sicil kaydı

j) Bilgi teknolojilerine ilişkin veriler: İş bilgisayarındaki/mobil cihazlardaki dosyalar ve işyerinin çalışana tahsis ettiği e-posta adresine gelen ve bu adresten gönderilen e-postalar, iş bilgisayarındaki programlarda, sistemlerde, İnternet erişimlerinde oluşan denetim izleri, kullanıcı hesapları, şifreler

k) İnsan kaynakları evrakları: Bordro, muhtasar, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı, izin belgeleri, hastalık izni kullanımından sonra sunulan sağlık raporları

l) Banka hesap bilgileri: Banka hesap numarası

m) Ofis lokasyonu kamera görüntüleri/video kayıtları

n) Plaka Bilgisi

o) İmza

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ile Kullanılmaktadır?

a) Çalışan ile İşveren arasındaki sözleşme hükümlerinin icrası,

b) İşveren tarafından yasal yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi,

c) Fiziksel mekân güvenliği temini,

d) Özlük dosyası oluşturulması ve özlük dosyasının saklanması,

e) İşe girişi ile, SGK işe giriş bildirimi ve daha sonraki süreçlerde ücret bordrosu işlemlerinin yapılması,

f) İşe girişte sağlık tetkiklerinin alınması, periyodik sağlık muayene süreçlerinin yürütülmesi,

g) İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

h) Otomatik BES katılım sistemine kayıt yapılması ve sürecin işletilmesi,

i) İşin ifası için banka, sigorta, araç kiralama, organizasyon, yazılım vb. hizmetleri ifa eden gerçek ve tüzel kişiliklerle paylaşılması,

j) Yetkili kişi kurum ve kuruluşla bilgi verilmesi,

k) Şirket içi işleyişin yürütülmesi ve işyeri disiplinin sağlanması,

l) Çalışan hakkındaki raporlama ve analiz yapılması,

m) Denetim ve etik faaliyetlerinin ifası,

n) Çalışan ile işveren iletişiminin sağlanması,

o) Kişilik özelliklerinin tespiti ve görevlendirme çalışmalarının yapılması,

p) Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,

q) Bilgi teknolojileri süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

r) Çalışanlara sistem ve e-posta hesaplarının açılması ve yetkilendirilmesi,

s) Log kayıtlarının tutulması,

t) Acil durumda iletişime geçilmesi,

u) Yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

• Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,

• Şirket içi /dışı eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,

v) Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

w) Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

x) Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,

y) Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

z) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası.

amaçlarıyla (" Amaçlar") Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, işin gereği, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, ilgili mevzuat gereği, idari ve resmi makamlara, bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, araç kiralama şirketlerine, telefon operatörlerine, vize/turizm acentelerine, eğitim kurumlarına, tedarikçilerle ve hizmet alınan yurt içi üçüncü taraflara belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere Kanun'un 8 ve 9.maddelerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışı şirketlere aktarabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

a) Açık rızanızın bulunması,

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebepler ile, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://bridge.dfds.com/ adresinden ulaşabileceğiniz DFDS Denizcilik ve Taşımacılık Anonim ŞirketiVeri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir****?

a) Kimlik bilgileri (ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, nüfus cüzdanı, pasaport, kimlik numarası, TCKN/VKN),

b) İletişim bilgileri (ev adresi, e-posta adresi, ev ve cep telefon numarası),

c) Özlük dosyası evrakları: İş sözleşmesi, fotoğraf, özgeçmiş, iş başvuru formu, askerlik durumunu gösterir belge, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, eğitim belgeleri, öğrenim belgesi fotokopisi, adli sicil belgesi, e-devlet hizmet dökümü, sağlık raporları, ikametgâh belgesi

d) Irk ve Etnik Köken Bilgisi (Vatandaşlık),

e) Sendika Üyelik Bilgisi,

f) Aile durumuna ilişkin bilgiler: Asgari geçim indirimi taahhüdü/formu

g) Biyometrik Veri (Yüz Tarama),

h) Sağlık Bilgileri (Sağlık raporu, muayene kayıtları),

i) Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (adli sicil kaydı),

j) Bilgi teknolojilerine ilişkin veriler: İş bilgisayarındaki/mobil cihazlardaki dosyalar ve işyerinin çalışana tahsis ettiği e-posta adresine gelen ve bu adresten gönderilen e-postalar, iş bilgisayarındaki programlarda, sistemlerde, İnternet erişimlerinde oluşan denetim izleri, kullanıcı hesapları, şifreler

k) İnsan kaynakları evrakları: Bordro, muhtasar, engelliliği gösterir rapor, vergi indirim yazısı, izin belgeleri, hastalık izni kullanımından sonra sunulan sağlık raporları

l) Banka hesap bilgileri: Banka hesap numarası

m) Ofis lokasyonu kamera görüntüleri/video kayıtları

n) Plaka Bilgisi

o) İmza

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenir?

a) Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,

b) Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

c) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Etkinlik yönetimi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, işin gereği, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, ilgili mevzuat gereği, idari ve resmi makamlara, bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, araç kiralama şirketlerine, telefon operatörlerine, vize/turizm acentalarına, eğitim kurumlarına, tedarikçilerle ve hizmet alınan yurt içi üçüncü taraflara belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere Kanunu'nun 8. ve 9.maddelerine uygun olarak yurt içi ve yurt dışı şirketlere aktarabilecektir.

Kişisel verilerimin aydınlatma metninde ve yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini ve yurtdışına aktarılmasını özgür iradem ve açık rızam ile kabul ediyorum.


Summary

MTR Bilişim, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Sti. (bundan sonra Maritimetrainer olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerimin aşağıda belirtilen amaçlarla Maritimetrainer’nın yurt dışı yerleşik anlaşmalı veri merkezilerine, e-posta hizmetlerinin yürütüldüğü Mailgun Technologies Inc firmasına ve destek hizmetlerinin sağlanabilmesi için Help Scout kuruluşuna aktarılmasına açık rıza veriyorum.

 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesi,
 • Sözleşmenin ifası ve süreçleri ile şikayet ve talep yönetimi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti temini,
 • Finansal operasyonların icrası, kontrolü ve raporlanması.

Anlaşmalı Veri Merkezlerimiz: Uluslararası hizmet veren bir kuruluş olarak, tüm dünyadaki müşterilerimize ve onların çalışanlarına kolay erişilebilir bir hizmet sağlamak için Google Cloud Services, Linode LLC, IBM Cloud Services firmalarının yurt dışındaki veri merkezlerini kullanmaktayız. Bu servis sağlayıcılarda Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara bağlı olarak sunucularımızı ve veritabanlarını barındırmaktayız. Bu firmalar verilerinizi işleme ve üçüncü partilerle paylaşma yetkisine sahip değildir.

Mailgun Technologies, Inc: Kullandığınız bilişim sistemimizin eposta adresinize yine sistemimizden çıkan bilgilendirme mesajlarını göndermek amacıyla kullanılır. Mailgun sistemi üzerinde, sistemlerimizden çıkan bilgilendirme maillerinin eposta adresinize ulaşıp, ulaşmadığı ve maillerin açılıp açılmadığıyla ilgili kayıtlar 90 gün süreyle tutulur. 90 gün sonunda bu kayıtlar silinir.

Help Scout: Teknik destek taleplerinin yönetildiği hizmetimizdir. Kullandığınız taktirde eposta adresiniz ve teknik destek talebiyle ilgili yazışmalarınızın tutulduğu hizmetimizdir. Maritimetrainer çalışanları teknik destek sorunlarının çözülmesi amacıyla kullanılır. Gerek görüldüğünde hizmetlerimizden faydalanan işveren firmanız ile paylaşılabilir.

Anlaşmalı veri merkezlerimizin bulunduğu bölgeler:

 • Londra
 • Frankfurt
 • Singapore
 • Toronto

Full policy

MTR Bilişim, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Sti. (bundan sonra Maritimetrainer olarak anılacaktır) tarafından kişisel verilerimin aşağıda belirtilen amaçlarla Maritimetrainer’nın yurt dışı yerleşik anlaşmalı veri merkezilerine, e-posta hizmetlerinin yürütüldüğü Mailgun Technologies Inc firmasına ve destek hizmetlerinin sağlanabilmesi için Help Scout kuruluşuna aktarılmasına açık rıza veriyorum. - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli süreçlerin yürütülmesi, - Sözleşmenin ifası ve süreçleri ile şikayet ve talep yönetimi, - Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti temini, - Finansal operasyonların icrası, kontrolü ve raporlanması. Anlaşmalı Veri Merkezlerimiz: Uluslararası hizmet veren bir kuruluş olarak, tüm dünyadaki müşterilerimize ve onların çalışanlarına kolay erişilebilir bir hizmet sağlamak için Google Cloud Services, Linode LLC, IBM Cloud Services firmalarının yurt dışındaki veri merkezlerini kullanmaktayız. Bu servis sağlayıcılarda Avrupa Birliği ve uluslararası standartlara bağlı olarak sunucularımızı ve veritabanlarını barındırmaktayız. Bu firmalar verilerinizi işleme ve üçüncü partilerle paylaşma yetkisine sahip değildir. Mailgun Technologies, Inc: Kullandığınız bilişim sistemimizin eposta adresinize yine sistemimizden çıkan bilgilendirme mesajlarını göndermek amacıyla kullanılır. Mailgun sistemi üzerinde, sistemlerimizden çıkan bilgilendirme maillerinin eposta adresinize ulaşıp, ulaşmadığı ve maillerin açılıp açılmadığıyla ilgili kayıtlar 90 gün süreyle tutulur. 90 gün sonunda bu kayıtlar silinir. Help Scout: Teknik destek taleplerinin yönetildiği hizmetimizdir. Kullandığınız taktirde eposta adresiniz ve teknik destek talebiyle ilgili yazışmalarınızın tutulduğu hizmetimizdir. Maritimetrainer çalışanları teknik destek sorunlarının çözülmesi amacıyla kullanılır. Gerek görüldüğünde hizmetlerimizden faydalanan işveren firmanız ile paylaşılabilir. Anlaşmalı veri merkezlerimizin bulunduğu bölgeler: - Londra - Frankfurt - Singapore - Toronto